Zavolajte nám: 0917 882 346

Dobrovoľné dražby

Naša spoločnosť sa od svojho založenia venuje organizovaniu a vykonávaniu dobrovoľných dražieb v zmysle Zákona NR SR č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov. S organizovaním a uskutočňovaním dobrovoľných dražieb v rámci celého Slovenska na návrh záložných veriteľov, ako aj vlastníkov nehnuteľného a hnuteľného majetku máme niekoľkoročné skúsenosti.

Dobrovoľné dražby sú vhodné pre bytové družstvá, bytové podniky, správcovské spoločnosti, spoločenstvá vlastníkov, rovnako aj pre fyzické a právnické osoby, ktoré ako záložní veritelia alebo ako vlastníci predmetu dražby navrhujú vykonanie dražby za dohodnutých podmienok. Dobrovoľnú dražbu môžu všetky uvedené subjekty využiť aj pri predaji nehnuteľného a hnuteľného majetku.

Uspokojenie záložného veriteľa speňažením predmetu dražby prostredníctvom exekúcie alebo súdneho výkonu rozhodnutia je časovo náročné, pomerne zložité a nie vždy úspešné. Predaj prostredníctvom dražby je rýchly, efektívny a súčasne poskytuje aj primeranú ochranu dotknutých práv.