Zavolajte nám: 0917 882 346

2-izbový byt Spišská Nová Ves

Naša značka: DD 03/2017
Rozmer nehnuteľnosti: 56  Obytná plocha: 53  Spálňa: 1 Izba: 1 Kúpeľňa: 1 Rok výstavby: 1973 Poschodie: 2 Pivnica: 1 Materiál: panel Terasa: áno PSČ: 052 01

Naša značka: DD 03/2017
Poradie dražby: prvé kolo
Navrhovateľ dražby: Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu   s. č. 2200 na ul. J. Wolkera 20 v Spišskej Novej Vsi zast.

POLYTOP SNV s.r.o, Hanulova 7, 052 01  Spišská Nová Ves
Dražobník: Dražobná EPPA, s.r.o.
Znalecká hodnota: 
Kontaktná osoba: Andrea Kubecová, mobil: 0917 882 346, email: drazobnaeppa@gmail.com
Miesto konania dražby: POLYTOP SNV s.r.o., Hanulova 7, 052 01  Spišská Nová Ves

Dátum a čas konania dražby: 

Termín obhliadky č. 1: 
Termín obhliadky č. 2: 
Dražobná zábezpeka: 

Najnižšie podanie: 

Označenie, opis a stav predmetu dražby:

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Spišská Nová Ves, zapísané na Okresnom úrade Spišská Nová Ves, katastrálny odbor na LV č. 6726 ako byt , číslo vchodu 20, nachádzajúci sa v obytnom dome – J. Wolkera 20, so súp. č. 2200, postavený na parc. č. 6293,  v podiele vo veľkosti 1/1 a podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape parc. č. 6293 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 391 m2,  v podiele vo veľkosti 56/2452-ín vzhľadom k celku.

Byt, ktorý je predmetom ohodnotenia sa nachádza v bytovom dome na sídlisku Mier – Wolkerova ul. č. 20. Jedná sa o panelový objekt. v ktorom je 8 nadzemných obytných podlaží – poschodí a  jedno technické podlažie – prízemie, kde sa nachádzajú pivnice a spoločné priestory. Na každom poschodí je päť bytov.  Pri vstupe do bytového domu je elektrický vrátnik.  Bytový dom má jeden vchod s jedným výťahom a schodiskom. Celkový počet bytov vo vchode je 40.  Vchod do objektu  je z miestnej komunikácie s možnosťou parkovania v bezprostrednej blízkosti bytového domu.  Obvodové nosné steny bytového domu sú z prefabrikovaných sendvičových panelov, zateplené tepelnou izoláciou z polystyrénu. Vnútorné priečky a stropy sú taktiež panelové. Strecha je plochá s novou krytinou, zateplená. Fasádu bytového domu tvorí škrabaná fasádna omietka. Vo vstupnej časti a v pivniciach je nová podlaha z keramickej dlažby, na schodisku, podestách a medzipodestách je  nová podlaha z PVC podlahovej krytiny. Úprava vnútorných povrchov je prevedená vápenno-štukovými omietkami. Klampiarske konštrukcie sú nové z pozinkovaného plechu, okenné výplne v spoločných priestoroch a vo väčšine bytov sú plastové s izolačným dvojsklom, dvere hladké plné, vstupné dvere plastové. Vykurovanie je teplovodné z centrálnej kotolne, elektroinštalácia je svetelná i motorická, rozvod studenej a teplej vody z pozinkovaných rúr, kanalizácia je zaústená do verejnej kanalizácie, ohrev teplej vody je z centrálnej kotolne. Objekt má zrekonštruované vnútorné rozvody vody a kanalizácie vrátane výmeny stupačiek. Bytový dom je vybavený výťahom, bleskozvodom, rozvodom telefónu, el. vrátnikom, zvončekom,  rozvodom káblovej TV, požiarnymi hydrantmi.   Bytový dom je napojený na verejný rozvod vody, kanalizácie, plynu, centrálneho vykurovania, el. energie, internetu, káblovej televízie a na telekomunikačné rozvody.  V roku 2010 boli na bytovom dome zrealizované udržiavacie práce v rozsahu: zateplenie obvodového plášťa a strechy, výmena strešnej krytiny, klampiarskych výrobkov, výmena okien v spoločných priestoroch, výmena vchodových dverí, výmena podláh v spoločných priestoroch a výmena vertikálnych rozvodov vody  kanalizácie. V roku 2015 bol vymenený výťah. Bytový dom je vzhľadom na svoj vek dobre udržiavaný, nie je viditeľne poškodený, má zabezpečenú vhodnú údržbu.

Spoločnými časťami domu sú: časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť, najmä základy domu, strecha, chodba, obvodové múry, priečelia, vchody, schodiska, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami domu sú: zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú: spoločné práčovne, kotolne vrátane technologického zariadenia, sušiarne, kočikárne, mangľovne, spoločná televízna anténa, bleskozvody, komíny, dva výťahy, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu, v ktorom je byt umiestnený.

Predmetný byt sa nachádza na 2. poschodí bytového domu a pozostáva z dvoch obytných miestností, kuchyne, kúpeľne, WC, predsiene a loggie. Súčasťou bytu je pivnica na prízemí bytového domu.  Pri miestnej obhliadke byt nebol sprístupnený. Na základe uvedeného s prihliadnutím na informácie poskytnuté domovou dôverníčkou, uvažuje znalec byt v pôvodnom stave, bez vykonaných stavebných úprav.  Vnútorné omietky stien a stropov v byte vápenné hladké. Podlaha vo všetkých miestnostiach je pôvodná z PVC podlahovej krytiny. Okná sú pôvodné drevené zdvojené, okenné žalúzie hliníkové, dvere pôvodné dýhované. Vchodové dvere do bytu dyhované plné. V byte je svetelná elektroinštalácia, rozvod teplej a studenej vody, ohrev teplej vody z centrálnej kotolne. Vykurovanie bytu je teplovodné z centrálnej kotolne rebrovými liatinovými vykurovacími telesami, na ktorých sú namontované merače tepla a termoregulačné hlavice. Kuchyňa je podľa získaných informácií pôvodná, kuchynská linka na báze dreva, drez smaltovaný s obyčajnou batériou, plynový sporák, digestor.  Bytové jadro je pôvodné umakartové. V kúpeľni smaltovaná vaňa a keramické umývadlo, WC  typu KOMBI, vodovodné batérie klasické nerezové. Vybavenie bytu: domáci telefón, telefónna prípojka, el. ventilátor v kúpeľni, káblová TV, internet.

S vlastníctvom bytu je spojené aj spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu. Bytový dom bol daný do užívania v r. 1973. Životnosť bola vzhľadom k veku stavby, veľmi dobrému stavebno-technickému stavu a dobrej údržbe stanovená na 110 rokov.

Predmet dražby je v stave primeranom údržbe a veku stavby.

Súvisiace dokumenty

Mapa lokality

BytSpráva ZÁHORIE

BytSpráva ZÁHORIE, s.r.o. Záhorácka 5 901 01 Malacky IČO: 45296456 DIČ: 2022944990

Zobraziť profil

Kontakt

Ďalšie dražby