Zavolajte nám: 0917 882 346

2-izbový byt vo Zvolene

Naša značka: DD 07/2017
Rozmer nehnuteľnosti: 55  Spálňa: 1 Izba: 1 Kúpeľňa: 1 Rok výstavby: 1962 Poschodie: 4 Pivnica: 2 Terasa: 1 PSČ: 96001

Naša značka:  07/2017
Poradie dražby:  prvé kolo
Navrhovateľ dražby: ALTERINGs.r.o., Mierové nám. 10A, 901 01  Malacky
Dražobník: Dražobná EPPA, s.r.o.
Znalecká hodnota:
Kontaktná osoba: Andrea Kubecová, mobil: 0917 882 346, email: drazobnaeppa@gmail.com
Miesto konania dražby: 

Dátum a čas konania dražby: 

Termín obhliadky č. 1: 
Termín obhliadky č. 2: 
Dražobná zábezpeka: 

Najnižšie podanie: 

Označenie, opis a stav predmetu dražby:

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Zvolen, zapísané na Okresnom úrade Zvolen, katastrálny odbor, na LV č. 5510 ako byt nachádzajúci sa v bytovom dome ul. J. Bánika so súp. č. 1990, postavený na parc. č. 1619/120, parc. č. 1619/121, parc. č. 1619/122  v celosti a podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape parc. č.  1619/120 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 208 m2, parc. č. 1619/121 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 201 m2, parc. č. 1619/122 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 209 m2, v podiele vo veľkosti 5459/212172-ín vzhľadom k celku.

Mapa lokality

BytSpráva ZÁHORIE

BytSpráva ZÁHORIE, s.r.o. Záhorácka 5 901 01 Malacky IČO: 45296456 DIČ: 2022944990

Zobraziť profil

Kontakt

Ďalšie dražby