Zavolajte nám: 0917 882 346

3-izbový byt Želiezovce

Naša značka: DD 14/2016
Rozmer nehnuteľnosti: 71,9  Spálňa: 1 Izba: 2 Kúpeľňa: 1 Rok výstavby: 1983 Poschodie: 7 Pivnica: 2 PSČ: 937 01

Naša značka:  DD 14/2016
Poradie dražby:  prvé kolo
Navrhovateľ dražby: ALTERING s.r.o., Mierové nám. 10A, 901 01  Malacky
Dražobník: Dražobná EPPA, s.r.o.
Znalecká hodnota: 22.100,00 €
Kontaktná osoba: Andrea Kubecová, mobil: 0917 882 346, email: drazobnaeppa@gmail.com
Miesto konania dražby: 

Dátum a čas konania dražby: 

Termín obhliadky č. 1: 
Termín obhliadky č. 2: 
Dražobná zábezpeka: 

Najnižšie podanie: 

Označenie, opis a stav predmetu dražby:

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Želiezovce,  zapísané na Okresnom úrade Levice, katastrálny odbor na LV č. 2566 ako byt, vchod: 62, nachádzajúci sa v bytovom dome so súp.č. 164, postavený na parc.č. 225/25,  v podiele vo veľkosti 1/1 a podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape parc.č. 225/25 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 580 m2  v podiele vo veľkosti 7190/340500 – ín vzhľadom k celku.

Mapa lokality

BytSpráva ZÁHORIE

BytSpráva ZÁHORIE, s.r.o. Záhorácka 5 901 01 Malacky IČO: 45296456 DIČ: 2022944990

Zobraziť profil

Kontakt

Ďalšie dražby