Zavolajte nám: 0917 882 346

2-izbový byt Spišská Nová Ves

Naša značka: DD 02/2017
Izba: 2 Kúpeľňa: 1 Poschodie: 1 Pivnica: 1 Materiál: tehla PSČ: 052 01

Naša značka:  DD 02/2017
Poradie dražby:  prvé kolo
Navrhovateľ dražby: Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu s. č. 292 na ul. Rázusova 2, 4, 6, 8,10, 12, 14 v Spišskej Novej Vsi,

zastúpený správcom: POLYTOP SNV s.r.o., so sídlom Hanulova 7, 052 01  Spišská Nová Ves
Dražobník: Dražobná EPPA, s.r.o.
Znalecká hodnota:
Kontaktná osoba: Andrea Kubecová, mobil: 0917 882 346, email: drazobnaeppa@gmail.com
Miesto konania dražby: V priestoroch správcu: POLYTOP SNV s.r.o., Hanulova 7, 052 01  Spišská Nová Ves

Dátum a čas konania dražby: 

Termín obhliadky č. 1: 

Termín obhliadky č. 2: 
Dražobná zábezpeka: 

Najnižšie podanie: 

Označenie, opis a stav predmetu dražby:

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Spišská Nová Ves, zapísané na Okresnom úrade Spišská Nová Ves, katastrálny odbor na LV č. 6839 ako byt , číslo vchodu 2, nachádzajúci sa v obytnom dome Rázusova, so súp. č. 292, postavený na parc. č. 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, v podiele vo veľkosti 1/1 a podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape parc. č. 2526 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 150 m2, parc. č. 2527 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 160 m2, parc. č. 2528 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 249 m2, parc. č. 2529 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 259 m2, parc. č. 2530 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 115 m2, parc. č. 2531 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 117 m2, parc. č. 2532 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 160 m2,  v podiele vo veľkosti 56/2808-in vzhľadom k celku

Byt, ktorý je predmetom dražby sa nachádza v bytovom dome na Rázusovej ulici v blízkosti centra mesta Spišská Nová Ves. Bytový dom má sedem vchodov, prístup k bytovému domu je po chodníku a autom po miestnej asfaltovej komunikácii s možnosťou parkovania v blízkosti bytového domu.

Jedná sa o štvorpodlažný murovaný objekt. Podzemné podlažie slúži ako technické podlažie, kde sa nachádzajú pivnice, práčovňa, kočikáreň a podobne. Nadzemné podlažia slúžia ako obytné podlažia. V každom vchode do bytového domu je schodisko, výťah sa tu nenachádza. Celkový počet bytov v bytovom dome je 45, vo vchode, kde sa nachádza ohodnocovaný byt je spolu 6 bytov. Pri vstupe do bytového domu je elektrický vrátnik.   Bytový dom je murovaný z tehál, v roku 2015 bolo  obvodové murivo zateplené fasádnym polystyrénom, vonkajšia omietka je škrabaná  na báze umelých látok. Strecha bytového domu je sedlová, zateplená, zakrytá novou strešnou krytinou z poplastovaného plechu. Vo vstupnej časti, na podestách a medzipodestách je  pôvodná podlaha z pôvodnej keramickej dlažby. Schodisko je montované s povrchovou úpravou liate terazzo, v pivnici je cementový poter. Úprava vnútorných povrchov je vápenná omietka hladká. Klampiarske konštrukcie sú nové z pozinkovaného plechu, okenné výplne v spoločných priestoroch a vo väčšine bytov sú plastové s izolačným dvojsklom, interiérové dvere sú hladké plné, vstupné dvere plastové vo farebnom odtieni. Vykurovanie je teplovodné z centrálnej kotolne, elektroinštalácia je svetelná i motorická, rozvod studenej a teplej vody z pozinkovaných rúr, kanalizácia je zaústená do verejnej kanalizácie, ohrev teplej vody je z centrálnej kotolne.  Bytový dom je vybavený, bleskozvodom, rozvodom telefónu, el. vrátnikom, zvončekom,  požiarnymi hydrantmi.   Bytový dom je napojený na verejný rozvod vody, kanalizácie, plynu, centrálneho vykurovania, el. energie,  káblovej televízie a na telekomunikačné rozvody. Bytový dom je vzhľadom na svoj vek dobre udržiavaný, nie je viditeľne poškodený, má zabezpečenú vhodnú údržbu.

Spoločnými časťami domu sú: časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť, najmä základy domu, strecha, chodba, obvodové múry, priečelia, vchody, schodiska, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami domu sú: zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú: spoločná práčovňa, kotolňa vrátane technologického zariadenia, sušiareň, kočikáreň, mangľovňa, spoločná televízna anténa, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu, v ktorom je byt umiestnený.

Predmetný byt sa nachádza na 1. poschodí bytového domu a pozostáva z dvoch izieb, kuchyne, kúpeľne s WC, predsiene a špajze. Súčasťou bytu sú dve pivnice v suteréne. V rámci udržiavacích prác bola v chodbe a kuchyni zrealizovaná plávajúca laminátová podlaha, v jednej izbe je nová omietka a nová kuchynská linka so spotrebičmi.    Vnútorné omietky stien a stropov sú vápenné hladké Podlaha v izbách je pôvodná drevená parketová,, v kuchyni a chodbe je plávajúce laminátov podlaha, v kúpeľni s WC  je pôvodná keramická dlažba. Okná v byte sú pôvodné drevené zdvojené, okenné žalúzie hliníkové, dvere pôvodné hladké plné, alebo čiastočne zasklené. Vstupné dvere do bytu sú pôvodné hladké plné.  V byte je svetelná elektroinštalácia,  rozvody teplej a studenej vody, ohrev teplej vody z centrálnej kotolne. Vykurovanie bytu je teplovodné z centrálnej kotolne rebrovými liatinovými vykurovacími telesami, na ktorých sú namontované merače tepla a termoregulačné hlavice. Kuchyňa je vybavená kuchynským sporákom na zemný plyn s elektrickou rúrou, digestorom a novou kuchynskou linkou na báze dreva. Drez je nerezový s pákovou nerezovou batériou. Bytové jadro je murované, v kúpeľni sa nachádza pôvodná smaltovaná vaňa, keramické umývadlo, vodovodná batéria obyčajná so sprchou, WC kombi. Vybavenie bytu: domáci telefón, káblová TV, internet.

S vlastníctvom bytu je spojené aj spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu. Bytový dom bol daný do užívania v r. 1957. Životnosť bola vzhľadom k veku stavby,  pomerne dobrému stavebno-technickému stavu, použitým materiálom a dobrej údržbe stanovený na 110 rokov.

Predmet dražby – byt je vzhľadom na svoj vek primerane udržiavaný, nie je viditeľne poškodený.

 

Súvisiace dokumenty

Mapa lokality

BytSpráva ZÁHORIE

BytSpráva ZÁHORIE, s.r.o. Záhorácka 5 901 01 Malacky IČO: 45296456 DIČ: 2022944990

Zobraziť profil

Kontakt

Ďalšie dražby