Zavolajte nám: 0917 882 346

Pozemky – Špačince, okr. Trnava

Naša značka: DD 01/2017
Rozmer nehnuteľnosti: 2010 m2  PSČ: 919 51

Naša značka:  DD 01/2017
Poradie dražby:  prvé kolo
Navrhovateľ dražby: Prima Credit, s.r.o., Mierové nám. 10A, 901 01  Malacky
Dražobník: Dražobná EPPA, s.r.o.
Znalecká hodnota: 135.000,00 €
Kontaktná osoba: Andrea Kubecová, mobil: 0917 882 346, email: drazobnaeppa@gmail.com
Miesto konania dražby: 

Dátum a čas konania dražby: 

Termín obhliadky č. 1: 
Termín obhliadky č. 2:  Dražobná zábezpeka: 

Najnižšie podanie: 

Označenie, opis a stav predmetu dražby:

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Špačince,  zapísané na Okresnom úrade Trnava, katastrálny odbor na LV č. 2391 ako parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape parc. č. 2697/372 – ostatné plochy o výmere 630 m2, parc. č. 2697/378 – ostatné plochy o výmere 538 m2, parc. č. 2697/379 – ostatné plochy o výmere 629 m2, parc. č. 2697/523 – ostatné plochy o výmere 691 m2, parc. č. 2697/529 – ostatné plochy o výmere 151 m2  v podiele vo veľkosti 1/1. 

Mapa lokality

BytSpráva ZÁHORIE

BytSpráva ZÁHORIE, s.r.o. Záhorácka 5 901 01 Malacky IČO: 45296456 DIČ: 2022944990

Zobraziť profil

Kontakt

Ďalšie dražby