Zavolajte nám: 0917 882 346

Správa bytov a nebytových priestorov

BytSpráva ZÁHORIE, s.r.o. je správcovská spoločnosť, ktorá sa zaoberá správou domov a bytov na Záhorí. Cieľom našej spoločnosti je poskytnúť vlastníkom bytov a nebytových priestorov pod našou správou spokojné a bezstarostné bývanie v čistých, upravených domoch, s fungujúcim technickým zabezpečením prostredníctvom moderných, energeticky nenáročných technológií.

Našim klientom poskytujeme komplexné služby súvisiace so správou bytov a nebytových priestorov:

  • Ekonomická služby:

Otvorenie a vedenie bankového účtu zvlášť pre každý spravovaný objekt
Vedenie podvojného účtovníctva
Evidencia platieb, sledovanie nákladov a úhrady faktúr dodávateľom
Vyhotovenie mesačných zálohových predpisov
Evidencia platieb a čerpania fondu údržby a opráv
Evidencia platieb a čerpania fondu úhrad za služby
Zabezpečenie ročného vyúčtovania nákladov za jednotlivé plnenia spojené s užívaním bytov, nebytových priestorov a garáží
Zasielanie prehľadu tvorby a čerpania fondu údržby a opráv zástupcom vlastníkov
Zverejňovanie zmlúv o dielo, zápisníc, písomných hlasovaní, projektových dokumentácií, cenových ponúk

  • Technická a prevádzková služby:

Zabezpečenie dodávky a uzatváranie zmlúv so správcami sietí
Zabezpečenie drobných opráv, servisu a údržby technického zariadenia objektu
Zabezpečenie odstránenia havárií na vykurovacích, vodoinštalačných a elektroinštalačných zariadeniach
Zabezpečenie revízie bleskozvodov, elektriny, plynu, výťahov, atď.

Zabezpečenie dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie
Zabezpečenie poistenie domu so zvýhodnenými podmienkami
Obhliadky objektu, kontrola závad a vykonaných prác
Schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov
Predkladanie správy o stave spoločných častí a zariadení domu do 31.5. nasledujúceho roku Zabezpečenie nepretržitej 24 hod. pohotovostnej a havarijnej služby (voda, ÚK, plyn, elektro, výťahy)
Zabezpečenie upratovania objektu a jeho okolia, zimná údržba – po dohode s vlastníkmi

  • Právny služby:

Príprava, evidencia a sledovanie dodržiavania existujúcich zmlúv spojených s užívaním bytov, nebytových priestorov a garáží
Uzatváranie nových zmlúv
Príprava podkladov pre vymáhanie nedoplatkov a následné vymáhanie nedoplatkov
Zastupovanie vlastníkov pred orgánmi štátnej a verejnej správy, ako aj zastupovania pred súdom
Zasielanie upomienok
Vypracovanie nájomných zmlúv
Vypracovanie splátkových kalendárov

Sídlo kancelárie: Mierové námestie 10A, 901 01  Malacky

otvaracie_hodiny